THEAL THERAPY

UVOLNĚNÍ PŘIROZENÉHO LÉČEBNÉHO POTENCIÁLU TĚLA

Světlo je základem života.
Stejně tak, jako světelná energie pomáhá rostlinám růst a kvést, tak světelná energie THEAL THERAPY, která je založena na pokročilé patentované laserové technologii, umožňuje interakci s biologickými tkáněmi a aktivuje metabolické procesy nezbytné pro urychlení přirozených léčebných procesů. THEAL fotonová terapie ovlivňuje biologické tkáně a přenáší energii do buněk prostřednictvím chromoforů. Dále se transformuje na jiné formy energie, čímž je podporována fotobiomodulace, jako základ všech metabolických procesů. Fotobiomodulace, která je základem metabolických aktivit v organismu, je ovlivňována selektivní absorbcí přirozeného termického laserového světla. Tento faktor má tři základní účinky: regeneraci tkání, modulaci zánětlivých procesů analgetické účinky.

Ne všechny laserové radiace umožňují aktivovat fotobiomodulaci a podporovat terapeutické účinky. Ve skutečnosti by mělo být zdůrazněno, že laserové světlo, které poskytuje terapeutické účinky, musí být schopno výměny energie s biologickými tkáněmi a současně ji transformovat na další biokompatibilní formy energie a to prostřednictvím působením na chromofory. Tento proces lze pomocí pečlivého výběru parametrů laserové emise optimalizovat tak, aby nedocházelo k úniku energie prostřednictvím pasivních chromoforů (voda, melanin, hemoglobin, oxyhemoglobin), čímž je podporován řetězec buněčného dýchání. Tento proces je pouze možný  prostřednictvím selektivní absorbce specifických chromoforů. Laserové světlo, které maximalizuje tyto procesy a poskytuje terapeutické účinky musí spadat do tvz. terapeutického okna, což je určité rozmezí vlnových délek pro terapeutické účely.

Terapeutické okno bylo definováno Hamblinem v roce 2006 v článku „Mechanism of Low Level Laser Therapy“.

Terapeutické okno je specifický rozsah vlnových délek, které nejsou významně absorbovány hlavními pasivními chromofory. Je to rozsah vlnových délek, které umožňují prostupnost energie do biologických tkání a umožňují výměnu energie.  Tento rozsah vlnových délek se pohybuje mezi 600nm až 1100nm. Vlnové délky terapeutického okna nejsou absorbovány hlavními chromofory stejným způsobem a mají tak jinou schopnost prostupnosti do hloubky tkání. Schopnost pronikat do biologických tkání je tak specifickou vlastností každé vlnové délky. Při stejném výkonu nejlépe proniká do biologických tkání vlnová délka 830nm.

Schopnost laserové energie pronikat do hloubky je jistě důležitá. To samo o sobě ale nestačí, neboť první zákon fotochemie zní: „Světlo musí být absorbováno ještě předtím, než může dojít k fotochemickým účinkům.“ Důležitější je tedy schopnost laserového světla působit na biologické tkáně a být jimi absorbováno. Všechny vlnové délky, které jsou vhodné pro terapeutické účely (600 – 1100 nm) umožňují interakci s biologickými tkáněmi a zajišťují fotobiomodulační procesy. V jistých případech se ale ukázalo, že některé jsou účinnější. Je vědecky dokázáno, že hlavní buněčný chromofor fotobiomodulace je cytochrom C oxidáza, což je enzym přítomný v mitochondriích buněčných organel, přítomných v každé buňce lidského těla.

BUŇKA

MITOCHONDRIE

CYTOCHROM

Mnoho vědeckých článků, jako např. Re-evaluation of the near infrared spectra of mitochondrial cytochrome c oxidase: Implications for non invasive in vivo monitoring of tissues (G. Mason, P. Nicholls, E. Cooper, 2014) a Multiple Roles of Cytochrome c Oxidase in Mammalian Cells Under Action of Red and IR-A Radiation” (T. Karu, 2010) prokázali, že laserová energie ve viditelném červeném spektru, tedy o vlnových délkách 650 nm a 800–850 nm má nejvyšší absorpci cytochrom C oxidázou, což umožňuje spuštění fotobiomodulačních efektů, tím nejlepším možným způsobem.

Z tohoto důvodu jsme do všech zařízení využívající THEAL THERAPY  implementovali dvě vlnové délky, které mají vysokou absorbci cytochrom C oxidázou: 650nm a 810nm.

Mezi vlnovými délkami emitovanými technologií THEAL THERAPY jsou také vlnové délky 980 a 1064 nm. Tyto dvě vlnové délky jsou cytochrom C oxidázou méně absorbovány a mají další důležité vlastnosti, které maximalizují terapeutické účinky fotobiostimulace. Obě vlnové délky, zvláště pak 980 nm, jsou absorbovány vodou a tak zajišťují významný fototermální efekt a vynikající fotomechanický efekt, pokud je emisní mód pulsního charakteru. Vlnová délka 1 064 nm působí lépe díky hlubšímu působení a menšímu rozptylu než má vlnová délka 980 nm a má lepší energetickou hustotu při stejném výkonu.

Vlnové délky 980 1064 nm umožňují optimalizaci působení na termo- a mechanoreceptory. Když jsou navíc kombinovány s E2C emisním módem, zajišťují správnou interakci s periferní nervovou soustavou, čímž dochází k aktivaci mechanismu gate control a k rychlému nástupu analgetického účinku. Vzhledem ke zmíněným účinkům aktivují tyto dvě vlnové délky další metabolické procesy, které působí současně s těmi, které aktivují fotobiomodulaci.

THEAL TERAPIE nejenže používá všechny vlnové délky potřebné k aktivaci fotobiomodulačních účinků, ovlivňování termo- a mechanoreceptorů, ale též umožňuje jejich synergizaci tak, aby spolu navzájem nesoupeřily. Je tak možné přiřazovat různé emisní módy k jednotlivým vlnovým délkám za účelem maximalizace terapeutických účinků pro specifického pacienta a specifickou patologii.

Dále je třeba zdůraznit, že k aktivaci fotochemických účinků fotobiomodulace je zapotřebí, aby celý proces probíhal bez nadměrného zvýšení teploty tkání. Proto je do THEAL  THERAPY implementován patentovaný systém tepelné kontroly tkání. Tento systém umožňuje optimální aktivaci fotobiomodulace a to výběrem teplotních prahů, v kterých se terapie bude pohybovat.

Pro optimální laserovou emisi, která aktivuje fotobiomodulaci, musí být emise kontinuální, nebo pulsní s délkou pulsu nejméně několik milisekund, jak uvedl Hambiln ve svém článku Effect of Pulsing in Low-Level Light Therapy (2001), a rozmezí, kdy je puls neaktivní 50 až 200 ms, jak uvedl T. Karu v článku Studies on the Action Specifics of a Pulsed GaAlAs Laser (λ = 820 nm) on a Cell Cultures (2001). Hlavní emisní módy v THEAL TERAPII splňují kritéria k aktivaci fotobiomodulace.

THEAL THERAPY byla navržena na základě nejnovějších průlomových vědeckých studií a výzkumů ve fototerapii. Využívá proto správnou volbu vlnových délek pro aktivaci fotobiomodulačních účinků a ovlivňování termo- a mechanoreceptorů. Mix vlnových délek je přizpůsoben nejvhodnější adaptaci na specifickou patologii a pacienta. Možností pracovat s větším počtem emisních módů, širokou nabídkou aplikátorů a termickou kontrolou biologických tkání Vám THEAL TERAPIE zaručuje maximální výslednou terapeutickou účinnost. Díky adaptivní fototerapii THEAL THERAPY lze maximalizovat terapeutické účinky u pacientů s různými fyziopatologickými charakteristikami, s akutní, či chronickou bolestí, otoky, lézí, ranami i poruchami pohybového aparátu.

THEAL THERAPY: Léčba pomocí světla